Info

Vi har samlet al vores info til dig.

Her finder du materiale, som foreningen finder er vigtige for grundejerne

Kontakt os hvis du synes der mangler noget eller vi kan bidrage med andet relevant.

Vedligeholdelse af veje

Grundejerforeningens anbefalinger:

Vejvedligeholdelse er ikke en af Grundejerforeningens formål. Det påhviler de enkelte grundejere at udbedre egne private veje. Nedenfor kan du se hvad der gælder, og hvad du kan gøre.

Hvad er private fælles veje? 

Private fælles veje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme. Private fælles veje administreres i henhold til Lov om Private Fælles veje.  (retsinformation.dk)https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1537

Gribskov Kommune er vejmyndighed og fører tilsyn. Grundejerne har ansvar for vedligeholdelsen udføres.

Gribskov Kommune varetager ikke vedligeholdelsen, men kan afholde vejsyn

Gribskov Kommune, Teknisk Udvalg, har vedtaget et administrationsgrundlag for private fællesveje i Sommerhusområder den 21. november 2012. Det er besluttet at private veje administreres efter Privatlovens afsnit II (Landregler)

 (retsinformation.dk)https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1537

Beslutningen indebærer , at kommunen som hovedregel ikke kan vedligeholde de private fællesveje. Ved henvendelse fra borgere om dårligt vedligeholdte veje, kan kommunen vælge at afholde vejsyn med efterfølgende kendelse om at istandsættelse skal udføres  og udgifterne fordeles blandt grundejerne. Hvis vejens tilstand kræver vedligeholdelse, skal alle grundejere ved en vej først ved varsel gives mulighed for at forestå arbejdet og først efter påbud, kan kommunen udføre arbejdet for grundejernes regning.

Hvad skal du være opmærksom på at vedligeholde?

Trafikfarlige huller i kørebanen, fliser og kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for fodgængere. Hertil kommer afløbsriste som udgør fare for cyklister og andre. Hæk og beplantning må ikke nå ud over matrikelgræsen. Træer og anden beplanting skal klippes eller beskæres, så der er mindst 2,80 meter i fri højde over fortov og cykelsti, samt 4,20 meter over kørebanen. Endelig hører snerydning også til pligterne.

Uheld på private fællesveje.

Kommer en person til skade pga manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen på en privat fællesvej, kan der søges om erstatning hos den tilgrænsende grundejer.

Tip Gribskov om vedligeholdelse af offentlige veje

Hjælp Gribskov Kommune med at vedligeholde vejene, ødelagte skilte eller andet. Send et tip på hjemmesiden for Gribskov Kommune eller download appen “Tip Gribskov”.

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov 

Anbefaling fra Grundejerforeningen – dan et vejlaug.

Den fælles vedligeholdelsesopgave på private fælles veje løses ofte bedst ved at danne et vejlaug. I et vejlaug enes man om at indbetale et kontingent til vedligeholdelsen, som evt. kan udføres af en entreprenør. Et vejlaugs vedtægter kan gøres mere eller mindre juridisk bindende, men skal vedtages i forbindelse med oprettelsen af vejlauget. Særlige udfordringer som f.eks. byggeri, der slider ekstra på vejen eller erhvervskørsel, kan evt. hndteres ved, a der vedtages særlige regler for merkontingent.

Forslag til vedtægter for et vejlaug findes her. Grundejerforeningen rådgiver gerne.

Værn om de grønne hegn med hække, buske og træer i Tisvilde og omegn.

Skoven, stien, lyset og de lange kig hegnes af.