Vedtægter

På denne side kan du se alle vore vedtægter.

Vedtægter for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

§ 1.

Hjemsted og område.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn.

1.2. Foreningens hjemsted er Tisvilde/Tisvildeleje i Gribskov Kommune.

1.3. Foreningens område er: Grundejere i postdistrikt 3220, samt grundejere i 3210, som pr. 1.6.2003 er medlem af foreningen.

§ 2. Foreningens formål.

2.1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af grundejere i foreningens område og bevare Tisvildes specielle egenart og sikre en balanceret udvikling.

2.2. Foreningens formål er desuden at virke til gavn for naturen tæt på grundejerne, særligt i og omkring Tisvilde Hegn, Stranden, Kysten og Havet.

Foreningen vil arbejde for biologisk mangfoldighed, nænsom benyttelse af naturen samt bevaring og beskyttelse af de landskabelige værdier, kulturhistoriske spor og rekreative naturområder.

§ 3. Foreningsåret.

3.1. Foreningsåret følger kalenderåret.

§ 4. Om medlemskab.

4.1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er grundejer eller ejerlejlighedsejer i foreningens område. Som associeret medlem kan, ved ansøgning til bestyrelsen og accept på generalforsamling, optages medlemmer som har speciel interesse for 3220 Tisvildeleje. Associeret medlem har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

4.2. Et medlem har kun een stemme på generalforsamlingen, selvom vedkommende er ejer af flere grunde i området. Medlemskab er betinget af, at kontingent for pågælden­de regnskabsår er indbetalt.

§ 5. Om den ordinære generalforsamling.

5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Tisvilde­leje i perioden 15. juli – 15. august (begge inklusive).

5.3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel ved meddelelse trykt på op­krævning af årets kontingent og/eller ved meddelelse i Tisvilde- Nyt.

5.4. Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsor­den.

5.5. Dagsorden skal indeholde flg. punkter:

Valg af dirigent

2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til forhandling og godkendelse.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og godkendelse.

4. Kassereren forelægger forslag til budget for det kommende år – herunder forslag til kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7.

6. Valg af 2 revisorer for eet år – og revisorsuppleant.

7. Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller med­lemmerne – som ønskes behandlet på Generalforsam­lingen.

8. Eventuelt.

5.6. Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes be­handlet på generalforsamlingen.

5.7. Forslag fremsendes med forslagsstillerens underskrift til formanden og skal være denne i hænde senest den 1. ju­ni det pågældende år.

5.8. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der træffer alle afgørelser om procedure.

5.9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved alminde­lig stemmeflerhed.

5.10. Dirigenten træffer afgørelse om formen for afstemnin­gen.

5.11. Dog kan skriftlig afstemning kræves af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer.

5.12. Hvert medlem har en stemme. (se § 4, 2) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.13. Referat af generalforsamlingen bringes på foreningens hjemmeside, www.Tisvilde.DK, foreninger, samt eventuelt i Tisvilde-Nyt.

§ 6. Om ekstraordinær generalforsamling.

6.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter be­styrelsens beslutning, og den skal indkaldes, hvis mindst 25 medlemmer, som i mindst et år har været medlem af foreningen, over for formanden skriftligt og med samti­dig angivelse af motiveret dagsorden kræver det.

6.2. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de anliggender, som har givet anledning til dens ind­kaldelse.

6.3. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget ønsket om dens indkaldelse, og tidligst 12 dage efter den ordinære generalforsamling.

6.4 Reglerne for ordinær generalforsamling finder tilsva­rende anvendelse ved en ekstraordinær generalforsam­ling.

§ 7. Om bestyrelsen.

7.1.Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af 5-7 med­lemmer efter generalforsamlingens nærmere bestem­melse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalfor­samlingen for 2 år ad gangen. På den ordinære general­forsamling afgår de tre ældst valgte medlemmer. Genvalg kan finde sted.

7.2. Ligeledes vælges 2 suppleanter for eet år. Efter bestyrelsens valg kan suppleanterne deltage i bestyrelsens arbejde.

7.3. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer som følge af afgang i årets løb falder til under 5, vælger bestyrelsen nye medlemmer i stedet for de afgåede. Disse medlem­mers mandat skal forelægges den næste ordinære gene­ralforsamling til godkendelse.

7.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst­formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer­ne er ulønnede.

7.5. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine afgørelser i møder.

7.6. Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det for­nødent, eller når det ønskes af mindst 2 bestyrelsesmed­lemmer.

7.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – deriblandt formanden eller næst­formanden – er til stede

7.8. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

7.9. Ved stemmelighed bortfalder det forslag, om hvilket der bliver stemt.

7.10 Sekretæren fører bestyrelsens beslutningsprotokol.

§ 8.

8.1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 9. Om økonomi og regnskab.

9.1. Kassereren fører foreningens regnskaber, der til enhver tid skal være tilgængelige for bestyrelsen. Kassereren modtager alle indtægter og betaler forenin­gens udgifter.

9.2. Foreningens kassebeholdning skal indsættes i bank. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt kassererens beføjelser. Foreningens regnskab, der underskrives af bestyrelsen, skal være revideret inden hvert års l. juni.

9.3. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gen­nemgå foreningens regnskab og kontrollere, at beholdningerne er til stede.

9.4. Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn hos kassereren 8 dage inden den ordinære generalforsam­ling.

§ 10. Om vedtægtsændringer

10.1. Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis det besluttes på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første er en ordinær generalforsamling.

10.2. De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 2 og højst 8 ugers mellemrum.

10.3. Vedtægtsændringen skal vedtages på hver af de to gene­ralforsamlinger med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11. Om opløsning af foreningen.

11.1. Opløsning af foreningen kræver, at det besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første er en ordinær generalforsamling.

11.2. Beslutningen skal på hvert af de to møder træffes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

11.3. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue efter generalforsamlingens beslutning tilfalde et for foreningens område gavnligt formål.

11.4. Vedtaget på ordinær generalforsamling 25. juli 2003.

11. 5. og på ekstraordinær generalforsamling 6. september 2003.

11.6. Henning Walmar/Axel Hartmann, dirigenter Johs. Jørgensen, formand.

11.7. Justeret administrativt den 24. Marts 2007 af en enig bestyrelse m.h.p. tilpasning af kommunetilhørsforhold ($ 1) og associeret medlemskab ($ 4). Bo Barfod, Formand.